Informace o zpracování osobních údajů

Preambule

Společnost HOSTINGSOLUTIONS s.r.o., IČ: 27075231, se sídlem Za Poříčskou bránou 382/16, 186 00 Praha 8, je společnost, která pro širokou veřejnost nabízí profesionální hostingové služby.

Společnost HOSTINGSOLUTIONS s.r.o., vždy velmi dbá na spokojenost svých zákazníků a plně respektuje jejich právo na soukromí. Společnost HOSTINGSOLUTIONS s.r.o. proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), vydává tyto Informace o zpracování osobních údajů, jejichž účelem je poskytnout informace o zpracování osobních údajů společností HOSTINGSOLUTIONS s.r.o.

Správce osobních údajů

HOSTINGSOLUTIONS s.r.o.
Za Poříčskou bránou 382/16
186 00 Praha 8
IČ: 27075231
DIČ: CZ27075231
E-mail - privacy@hostingsolutions.cz
(dále též „Správce“)

Jak získáváme Vaše osobní údaje

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu od Vás byly poskytnuty za účelem:

 • poskytnutí služeb, které jste si objednali na našich webových stránkách www.hostingsolutions.cz, cp.hostingsolutions.cz, www2.hostingsolutions.cz (dále jen „webové stránky“), popř. objednali jiným způsobem;
 • vedení uživatelského účtu na webových stránkách za účelem objednání a poskytnutí služeb;
 • komunikace se Správcem (např. prostřednictvím elektronické pošty;
 • zasílání obchodních sdělení (tzv. newsletterů) s informacemi o novinkách v sortimentu našich služeb, informacemi o akcích, popřípadě dalšími informacemi souvisejícími s našimi službami;

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje především za účelem poskytování svých služeb, ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České republiky a rozsah osobních údajů je požadován pouze v nezbytné míře pro dosažení daného účelu. Správce zpracovává osobní údaje především na základě níže uvedených právních titulů:

Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy - poskytnutí služeb

Pro účely poskytnutí a objednání služeb na webových stránkách Správce zpracovává Vaše základní identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon) a případně další osobní údaje (např. vzájemná komunikace), které od Vás v souvislosti s poskytovanou službou získá a jejichž zpracování je nezbytné pro poskytování dané služby.

Pokud se rozhodnete využívat služeb nabízených na našich webových stránkách, podmínkou pro jejich objednání, tedy pro uzavření a splnění smlouvy, je vytvoření zákaznického účtu, bez kterého není možné naše služby využívat. Pro vytvoření zákaznického účtu budou použity Vaše osobní údaje uvedené výše.

Za účelem poskytování služeb Správce dále monitoruje, archivuje a vyhodnocuje provoz svých DNS, Serverů a Síťových zařízení, včetně IP adres zařízeních kontaktujících Servery a Síťová zařízení Poskytovatele.

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem poskytování Vámi objednaných služeb, tedy pro uzavření a splnění smlouvy, a bez jejich poskytnutí a zpracování není možné Vám dané služby poskytnout.

Zpracování osobních údajů za účelem plnění právní povinnosti

Právní předpisy Správci rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o důvody vyžadované zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní, kdy jsou uchovávány dokumenty obsahují osobní údaje, zejména faktury a jiné dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že ke zpracování nemá Správce jiný právní základ (především výše uvedený), provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem poskytnutí určité služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Správci udělujete především k zasílání reklamních sdělení. Pokud jste se přihlásili k odběru reklamních sdělení (tzv. newsletterů), využívá Správce Vaši emailovou adresu k zaslání obchodních sdělení.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány.

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

Zabezpečení osobních údajů

Jako zpracovatel při zpracování osobních údajů se zavazujeme:

 1. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z podmínek a smluvních ujednání,
 2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
 3. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
 4. po ukončení poskytování služby veškeré zpracovávané osobní údaje vymazat nebo vrátit uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
 5. v případě porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů bezodkladně po jeho zjištění upozornit uživatele s tím, že součástí upozornění bude popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která poskytovatel přijal nebo navrhuje přijmout, a opatření, která doporučuje přijmout uživateli, vždy s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů a zmírnit možné nepříznivé dopady.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez souhlasu, pokud to zákon a naše zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů využíváme rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří především:

 • poskytovatelé služeb nezbytných pro provoz společnosti, především pro správu účtů, plateb, daní a účetnictví;
 • poskytovatelé těch služeb, které jsou nezbytně nutné pro provedení objednávek, přičemž se jedná zejména o registraci doménových jmen nebo vystavování SSL/TLS certifikátů;

V případě, že bude po poskytovateli vyžadováno plnění smlouvy (např. registrace domény) a předání osobních údajů mimo Evropskou unii, může Správce získané osobní údaje předat také do třetích zemí mimo Evropskou unii. Za jiným účelem, než plnění smlouvy nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu osobní údaje předány.

Ke zpracování osobních údajů dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce příslušná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně prověřována a aktualizována.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména, na informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;

Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a Správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud k tomu bude dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, Správce posoudí, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotí závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informují Vás i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, pokud byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Užitečné kontakty

HOSTINGSOLUTIONS s.r.o.
Za Poříčskou bránou 382/16
186 00 Praha 8

E-mail: privacy@hostingsolutions.cz
Web: www.hostingsolutions.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz
Web: www.uoou.cz

Cisco
DELL
Intel
NetApp
Proxmox
Ripe