Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 • Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
 • Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi společností HostingSolutions s.r.o. jako poskytovatelem služby (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou jako Uživatelem služby (dále jen „Uživatel“) a jsou zveřejněné a dostupné v písemné formě v místě sídla Poskytovatele a v elektronické formě na adrese www.hostingsolutions.cz.
 • VOP jsou závazné pro všechny uživatele služeb Poskytovatele a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice, zejména Občanského zákoníku a mezinárodních smluv resp. dohod a zvyklostí.

2. Vymezení pojmů

Následující pojmy budou mít ve VOP a/nebo ve Smlouvě o poskytování služeb následující významy:

Doba čerpání služby je stanovena na základě Objednávky Uživatele a/nebo Smlouvy o poskytovaní služby. Jedná se o období, po které má Uživatel právo využívat Služeb Poskytovatele v souladu se Smlouvou a/nebo VOP.

Doména je internetové doménové jméno druhého stupně tvořené povolenou kombinací povolených znaků.

 • TLD (Top Level Domain) je označení domény nejvyššího stupně a v doménovém jméně je doména nejvyššího stupně uvedena na konci (např. .cz, .eu, .com).
 • ccTLD (country-codeTLD) je národní doména nejvyššího stupně (např. doména .cz - doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména České republiky.

Fakturační období je období, pro které Uživatel objednal službu, a pro které byla vydána Výzva k platbě a/nebo faktura.

Hosting (webhosting) je pronájem prostoru pro webovou prezentaci na serveru Poskytovatele. Poskytovatel zajišťuje provoz domény, její webové prezentace a služby elektronické pošty.

ServerHousing znamená umístění vlastního fyzického serveru Uživatele do Rackové skříně Poskytovatele v Poskytovatelem určeném datacentru, jeho napojení na síťovou přípojku internetu a zajištění napájení serveru z elektrické sítě.

Managed Server je pronájem fyzického serveru, na kterém jsou provozovány internetové služby (webový server, databázový server, poštovní/emailový server apod.). Poskytovatel se zavazuje spravovat server Uživatele.

Multihosting je pronájem prostoru pro webové prezentace na serveru poskytovatele. Poskytovatel zajišťuje provoz více domén a jejich webových prezentací včetně služeb elektronické pošty.

Objednávka je objednávka služeb zadaná Uživatelem elektronickou formou prostřednictvím Webových stránek Poskytovatele a/nebo v Ovládacího panelu Uživatele nebo objednávka Uživatelem potvrzená, a to formou úhrady daňového dokladu, který je vystaven Poskytovatelem na základě dohodnutého a /nebo objednaného Fakturačního období, které odpovídá Období čerpání služby Uživatelem.

Ovládací panel (administrační rozhraní Uživatele) je software poskytovaný Poskytovatelem služeb umožňující Uživateli spravovat objednané služby jako je správa domén(y), webhostingu domén(y) atd. Součástí tohoto software je zákaznický účet obsahující fakturační historii a systém pro zadávání objednávek.

Oznámení (upozornění, zpráva) je oznámení Poskytovatele v písemné formě, kterou může být dopis obyčejný, doporučený, e-mail, a/nebo zveřejnění na Webových stránkách Poskytovatele. Za oznámení ze strany Uživatele se též považuje odeslání objednávky prostřednictvím Elektronického objednávkového systému nebo prostřednictvím e-mailu.

Poskytovatel je společnost HostingSolutions s.r.o. se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou bránou 16, IČ: 27075231, DIČ: CZ27075231, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 94396, bankovní spojení: 2535838001/5500 a 2535838028/5500.

Registrace domény je služba registrace internetových doménových jmen druhého resp. třetího stupně. Podmínky a pravidla registrace domén jsou dále specifikována správci jednotlivých TLD resp. ccTLD.

Služby jsou služby poskytované Poskytovatelem, uvedené na Webových stránkách, jejichž rozsah a/nebo specifikace závisí na aktuální nabídce. Rozsah a druh Služeb poskytovaných Uživateli je uveden v Objednávce a/nebo ve Smlouvě.

Smlouva je smlouva o poskytování služeb, uzavřená mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem v písemné formě a/nebo odesláním Objednávky Uživatelem a jejím přijetí Poskytovatelem, čímž vzniká smluvní vztah mezi oběma uvedenými stranami smlouvy, a to v souladu s VOP Poskytovatele. Její součástí je vždy poskytnutí kontaktních a fakturačních údajů Uživatelem a vyjádření jeho souhlasu s VOP, a to i elektronicky při zadání Objednávky, která je též nedílnou součástí Smlouvy, prostřednictvím Webových stránek Poskytovatele a/nebo v Ovládacího panelu Uživatele.

SPAM je nevyžádaná zpráva v elektronické podobě (e-mail), která je masivně rozesílána. Obvykle obchodní nabídka či reklama.

Trouble Ticket System je software v ovládacím panelu Uživatele sloužící pro komunikaci s technickou, zákaznickou podporou Poskytovatele.

Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, využívající Služeb Poskytovatele, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Virtuální server je často označován jako VPS resp. Virtual Private Server. Jedná se o formu virtualizace, která rozděluje jeden fyzický server do více virtuálních serverů. Virtuální server je simulované prostředí serveru (virtuální stroj) pro hostovaný software.

GDPR je označení pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Všeobecné obchodní podmínky, tak se nazývá tento dokument, který definuje obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Při objednání a uhrazení Služby Uživatel stvrzuje, že se s jejich zněním seznámil a souhlasí s ním.

Webové stránky Poskytovatele: www.hostingsolutions.cz, cp.hostingsolutions.cz, www2.hostingsolutions.cz a www.web-snadno.online

3. Cena služeb a Platební podmínky

 • Cena za objednané Služby je kalkulována podle ceníku platného v den objednání Služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo změn ceníku. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na Webových stránkách, pokud není v ceníku uvedené jinak.
 • Všechny ceny uvedené v ceníku jsou částkami, které nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno jinak. Sazba DPH je stanovena podle platného zákona a je v daňových dokladech samostatně vyčíslena.
 • Při první úhradě služeb Uživatelem (nový Uživatel) bude na základě zadané Objednávky Uživateli zaslána Výzva k úhradě - Zálohová faktura, na základě níž je povinen uhradit sjednanou cenu služeb. Veškeré faktury jsou splatné ve lhůtě jejich splatnosti, která je uvedena na zálohové faktuře nebo v Ovládacím panelu Uživatele. Na základě úhrady bude Uživateli zaslán řádný daňový doklad - Faktura. Uživatel souhlasí s tím, že dostatečným doručením daňového dokladu je jeho zaslání na kontaktní adresu elektronické pošty Uživatele a/nebo jeho zpřístupnění v Ovládacím panelu Uživatele, v elektronickém formátu (například PDF), přičemž daňový doklad musí splňovat náležitosti podle platných právních předpisů.
 • V případě obnovení služby po vypršení stanoveného období pro čerpání služby, bude úhrada prováděna vždy na základě Objednávky evidované na účtu klienta vedeném u Poskytovatele, a to nejpozději do uplynutí platnosti období pro čerpání služby stanovené Smlouvou o poskytování služeb.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, včetně úhrady všech poplatků, pod správným variabilním a specifickým symbolem a na správný bankovní účet, pokud není uvedeno jinak. Veškeré poplatky související s uskutečněním platby musí být uhrazeny stranou plátce nikoli příjemcem platby.
 • Služba je považována za uhrazenou připsáním uhrazené částky na bankovní účet Poskytovatele. Platba musí být identifikovatelná a ve správné výši. V případech, kdy platba tyto podmínky nesplňuje, si Poskytovatel vyhrazuje právo nezahájit poskytování Služby, eventuálně omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.
 • V případě, že Uživatel řádně neuhradí zálohovou fakturu, nedojde k uzavření Smlouvy. Nezaplacení zálohové faktury bude považováno za úplné zrušení objednávky ze strany Uživatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Pro případ prodlení Uživatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku dle Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Právo Poskytovatele jako věřitele na úroky z prodlení stanovené dle ustanovení § 1970 Občanského zákoníku zůstává nedotčeno.
 • Pokud Uživatel neuhradí platbu po termínu splatnosti ani přes opakované výzvy, je Poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit či ukončit poskytování Služeb Uživateli, a to i bez předchozího upozornění. Pokud Poskytovatel pozastaví Uživateli poskytování Služeb z důvodů uvedených v předcházejícím odstavci nebo z jiných důvodů uvedených v těchto VOP, není povinen poskytnout Uživateli/Objednateli žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl během tohoto pozastavení využívat.
 • Poskytovatel je povinen vrátit do 30 (třiceti) dnů závazky ve výši snížené o bankovní poplatky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Uživatele, za předpokladu, že částka k vrácení přesahuje 100,- (sto) Kč. Částka nedosahující uvedené výše bude použita na pokrytí administrativních výloh Poskytovatele.

4. Práva a povinnosti obou smluvních stran

 • Obě smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení informovat druhou stranu o vzniku skutečností, které by mohly ovlivnit platnost Smlouvy nebo jednotlivých jejích ustanovení nebo možnost, kvalitu a termíny plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.
 • Po zprovoznění služby nebo služeb, které jsou předmětem této Smlouvy a jejích Příloh vyzve Poskytovatel Uživatele k převzetí této služby či služeb a Uživatel se zavazuje poskytnout mu potřebnou součinnost s tím související.
 • Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce, třetím osobám. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí dotčených orgánů.
 • Ustanovení předchozího odstavce VOP se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupnými údaji a údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Uživatelem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.
 • Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve Smlouvě a/nebo VOP stanoveno jinak.
 • Uživatel se zavazuje sám zabezpečit své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu ze strany Poskytovatele a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. Uživatel je oprávněn ke změně některých ze svých přístupových údaje dle jeho uvážení. Poskytovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Uživatele nebo jeho osobních údajů či třetích stran, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Poskytovatel. Za zneužití těchto údajů ze strany Poskytovatele není považováno jejich zaslání Uživateli na jím uvedenou Kontaktní adresu před a/nebo po zřízení Služby, ani jejich opětovné zaslání Uživateli na základě jeho řádné žádosti. Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové kódy a/nebo přihlašovací údaje z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Uživatele, pokud je toto nutné k řádnému poskytování Služeb. Tato skutečnost musí být dodatečně Uživateli sdělena.
 • Smluvní strany se dohodly, že není-li ve VOP a/nebo ve Smlouvě uvedeno jinak, má poškozená strana nárok na náhradu škody vzniklé činností či opomenutím strany druhé v souvislosti s plněním dle Smlouvy a VOP, a to výhradně ve výši skutečné prokázané škody, nikoliv na náhradu ušlého zisku. Její maximální výše plnění ze strany Poskytovatele Uživateli se stanovuje na jednu třetinu (1/3) roční ceny Služby čerpané Uživatelem.

5. Práva a Povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel se zavazuje Uživateli poskytovat Služby dle Smlouvy o poskytování služeb a/nebo VOP.
 • Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu pouze v případě podstatného nebo opakovaného porušení této Smlouvy nebo těchto VOP, a to zejména z následujících důvodů:
  1. Uživatel odmítá přijmout VOP a/nebo jiné podmínky uvedené v návrhu Smlouvy
  2. Uživatel neuhradil případné zálohy
  3. Uživatel neposkytl potřebnou součinnost a/nebo odmítá poskytnout údaje vyžádané Poskytovatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé, včetně informací nezbytných ke zjištění a ověření jeho totožnosti a právní způsobilosti pro uzavření smluvního vztahu s Poskytovatelem
  4. Uživatel jedná v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy (jedná se především o využití služby k umístění a/nebo šíření nevhodného materiálu, nevhodným způsobem, který je v rozporu se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky a Evropské unie, s dobrými mravy, se zásadami poctivého obchodního styku, se zvyklostmi či právními obyčeji daného teritoria nebo v rozporu se soudním rozhodnutím.
 • V případě registrace více souběžných Objednávek na Službu, kterou je možno poskytnou pouze jednomu Uživateli (např. Registrace domény) je pro uzavření Smlouvy a Zahájení Čerpání Služby rozhodující potvrzení ze strany Poskytovatele.
 • Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah serveru nebo webové prezentace Uživatele a není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v soulasu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých Uživatelů ani za případné škody vzniklé aktivitou, prezentací nebo činností Uživatele.
 • Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele (formou Oznámení) o všech okolnostech, které mohou zabránit a/nebo omezit poskytování Služeb dle Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem. Jedná se především o přerušení provozu z důvodu nutné správy Serverů a Síťových zařízení Poskytovatele, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce sítí či prostorů, ve kterých jsou Služby poskytovány.
 • Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb Uživateli dle těchto VOP a/nebo Smlouvy v případě zásahu třetích osob či vyšší moci nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí či nevhodným jednáním Poskytovatele.
 • Nestanoví-li Smlouva nebo VOP jinak, souhlasí Uživatel s tím, že Poskytovatel je oprávněn přerušit či omezit poskytování Služeb:
  1. na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení. V případě, že takový zásah omezí funkčnost Služby v rozsahu delším než 30 (třicet) minut, je Poskytovatel povinen informovat Uživatele o této skutečnosti nejpozději 24 (dvacetčtyři) hodin před jejím započetím, a to zveřejněním informace formou Oznámení.
  2. v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Uživatele, a to v situaci kdy je Služba využívána v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP a dochází-li tím k ohrožení funkce resp. funkčnosti zařízení Poskytovatele nebo třetích subjektů.
  3. v případě, že dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření materiálu za účelem distribuce tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného materiálu třetím osobám.
  4. pokud je při využívání Služeb Uživatelem zjištěno používání nedovolených aplikací či jiných aktivit, případně přetěžující databázové systémy, infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele případně jiných osob nebo způsobující špatnou funkci Serverů a/nebo Síťových zařízení Poskytovatele, které též ohrožují soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů internetové sítě nebo ohrožují soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných subjektů.
  5. pokud je zjištěna přítomnost jakékoliv informace poškozující dobré jméno Poskytovatele nebo jeho pracovníků.
  6. v případě soudního nařízení.
 • Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Uživatele v souladu s ustanoveními GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy.
 • Poskytovatel je oprávněn monitorovat, archivovat a vyhodnocovat provoz svých DNS, Serverů a Síťových zařízení, včetně IP adres zařízeních kontaktujících Servery a Síťová zařízení Poskytovatele.

6. Práva a Povinnosti Uživatele

 • Uživatel je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem Smlouvy, VOP a s příslušnými pravidly a právními předpisy pro využívání Služeb Poskytovatele na daném území čerpání služeb.
 • Uživatel je povinen při využívání Služeb Poskytovatele jednat výhradně v souladu se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky, s dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku, se zvyklostmi nebo s rozhodnutím soudu nebo s právními obyčeji daného jazykového teritoria.
 • Uživatel je povinen Služby Poskytovatele užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, se Smlouvou a/nebo s případnými pokyny Poskytovatele.
 • Ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy zaniká právo Uživatele na užívání sjednaných služeb Poskytovatele.
 • V případě, že nebyla Poskytovatelem porušena ustanovení Smlouvy a VOP a řádně plnil své povinnosti Poskytovatele služeb dle zadané objednávky Uživatelem, nevzniká Uživateli při předčasném ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí, právo na vrácení již uhrazené ceny za Služby stanovené Smlouvou o poskytování služeb a/nebo VOP.
 • Uživatel akceptuje, že odeslání Oznámení či zaslání jiného sdělení Uživateli Poskytovatelem na Kontaktní adresu Uživatele je považováno za doručení. Přijetím těchto VOP bere Uživatel tuto skutečnost na vědomí.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah své prezentace umístěné na Serverech a Síťových zařízeních Poskytovatele a za veškerou svoji činnost vyvíjenou v rámci využívání Služeb Poskytovatele a prohlašuje, že je v plném rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorských práv, práv vyplývajících z ochranných známek a jiných zákonem požadovaných oprávnění souvisejících se Službami Poskytovatele, které Uživatel využívá.
 • Uživatel je povinen oznamovat neprodleně Poskytovateli veškeré závady v rámci poskytovaných Služeb a jejich vyúčtování.
 • Uživatel je oprávněn použít centrum technické podpory (telefonicky, Trouble Ticket System, e-mail) Poskytovatele v rámci čerpání Služby, a to v rozsahu specifikovaném v ceníku a/nebo Objednávce.
 • Reklamace nebo Oznámení závady Uživatelem musí být vždy doručeno písemně Poskytovateli (prostřednictvím dopisu, elektronické pošty a/nebo Trouble Ticket Systemu) a musí obsahovat popis a rozsah reklamované závady či skutečnosti. Reklamace se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. V případě uplatnění reklamace vyúčtování, nemá tato odkladný účinek a Uživatel je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti daňového dokladu nebo Výzvy k platbě. Na základě kladně vyřízené reklamace má Uživatel právo na vrácení stanoveného finančního obnosu, snížení ceny či prodloužení platnosti Služby dle dohody.

7. Informace o zpracování osobních údajů

 • Informace o zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele jako správce osobních údajů jsou obsaženy mimo VOP v samostatném dokumentu nazvaném Informace o zpracování osobních údajů a jsou zveřejněné a dostupné v písemné formě v místě sídla Poskytovatele a v elektronické formě na adrese www.hostingsolutions.cz/informace/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/.
 • Při poskytování služby může ze strany Poskytovatele rovněž docházet ke zpracování osobních údajů z pozice zpracovatele, v takovém případě se kategorizace zpracovávaných osobních údajů odvíjí od typu poskytované služby Poskytovatelem Uživateli. Tyto VOP upravují povinnosti Poskytovatele, v pozici zpracovatele, a Uživatele, v pozici správce, vyplývající ze zpracování osobních údajů v souladu s článkem čl. 28 GDPR.
 • Poskytovatelem jsou v pozici zpracovatele zpracovávány vždy pouze ty osobní údaje subjektů údajů, se kterými Uživatel v pozici správce v rámci využívání služby nakládá. Rozsah a kategorie osobních údajů, u nichž se uživatel může dostat v rámci využívání služby do pozice správce ve smyslu GDPR se vždy odvíjí d povahy konkrétní využívané služby.
 • Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.
 • Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:
  1. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z podmínek a smluvních ujednání,
  2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
  3. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
  4. po ukončení poskytování služby veškeré zpracovávané osobní údaje vymazat nebo vrátit Uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
  5. v případě porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů bezodkladně po jeho zjištění upozornit Uživatele s tím, že součástí upozornění bude popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která poskytovatel přijal nebo navrhuje přijmout, a opatření, která doporučuje přijmout uživateli, vždy s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů a zmírnit možné nepříznivé dopady.
 • Uživatel se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu, dostane-li se do pozice správce osobních údajů ve smyslu GDPR, plynou z těchto podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek Uživatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat Poskytovateli prostřednictvím služby jen takové další osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se Uživatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.
 • Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se Uživatel zavazuje plnit v případě, že bude ve vztahu k určitým osobním údajům vystupovat v pozici správce, svoji informační povinnost vůči dotčeným subjektům údajům vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.
 • V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem podmínek, se Uživatel zavazuje nahradit Poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

8. Platnost Smlouvy

 • Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na období 12 (dvanáct) měsíců, pokud ve Smlouvě a/nebo VOP není uvedeno jinak. Jestliže v případě existence již uzavřené Smlouvy žádná ze smluvních stran neoznámí druhé straně před skončením Smlouvy, že na skončení trvá, prodlužuje se doba trvání Smlouvy automaticky na další období 12 (dvanáct) měsíců za stejných podmínek, a to i opakovaně. Platební podmínky pro případ prodloužení Smlouvy jsou uvedeny v čl. 3 VOP.
 • Smlouva může být změněna či doplněna na základě souhlasu obou Smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
 • Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. V případě výpovědi o odstoupení od Smlouvy před jejím ukončením platnosti, nemá Uživatel nárok na vrácení poměrné části již uhrazené ceny služeb (viz. čl. 6 VOP).
 • Převod práv a povinností Uživatele ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Převod bez souhlasu Poskytovatele je považován za neplatný. Převod Smlouvy a poskytovaných Služeb z Uživatele na třetí osoby jsou vždy převodem práv i povinností vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby. V takovém případě je povinností Uživatele informovat třetí osobu o všech právech a povinnostech vyplývajících ze Smlouvy a VOP.
 • Platnost Smlouvy zaniká:
  1. vzájemnou dohodou smluvních stran
  2. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána
  3. odstoupením od Smlouvy jedné ze smluvních stran, a to v souladu s těmito VOP. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem doručení Oznámení jedné ze smluvních stran. V případě sporu o doručení uvedeného Oznámení platí, že toto je doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.

9. Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Uživatele formou zveřejnění změn na svých Webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
 • Pokud některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost všeobecných obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku všeobecných obchodních podmínek. Neplatné či neúčinné ustanovení bude v takovém případě posuzováno podle těch zákonných ustanovení, které svým obsahem co nejvěrněji odpovídají podstatě a smyslu původního ustanovení všeobecných obchodních podmínek.
 • V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.
 • Podmínky poskytování a čerpání Služeb se řídí VOP, které jsou platné v okamžiku jejich reálného čerpání Uživatelem. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo příslušné Smlouvy jsou nadále platné i po ukončení platnosti Smlouvy.
 • Všechny vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že se vylučuje užití ust. §§ 1799, 1800, 1805 odst. 2, 1950, 1952 odst. 2, 1995 odst. 2 Občanského zákoníku.
 • Všechny případné spory, které vzniknou z plnění Smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem, budou řešit přednostně smírným jednáním, stvrzené písemnou formou (zápis z jednání, e-mail, fax nebo doporučeně poštou), kde bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu. Nebude-li dosaženo smíru výše uvedeným postupem, bude spor s konečnou platností vyřešen v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, s vyloučením řádného soudu civilního, a to před stálým rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jednacího řádu tohoto soudu. Strany se dohodly na tom, že celkové náklady rozhodčího řízení nese každá strana sporu podle míry přisouzené a zamítnuté části žalobního nároku. V případě smíru nese každá ze stran sporu 50% celkových nákladů. Pro určení výše vlastních výloh stran se v případě, že je kterákoliv ze stran právně zastoupena advokátem, použijí ustanovení advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění platném ke dni rozhodnutí), pokud tato strana neprokáže náklady vyšší. Pokud kterákoliv ze stran nebude zastoupena advokátem, stanoví se výše vlastních výloh strany pouze podle nákladů, které tato strana prokáže. Rozhodčí nález bude pro strany sporu konečný a závazný.

Tyto VOP nabývají platnosti dne 25.5.2018
Všeobecné obchodní podmínky (formát PDF, 101 KB)


Archiv VOP

Všeobecné obchodní podmínky platné od 19.5.2014 (formát PDF, 92 KB)

Cisco
DELL
Intel
NetApp
Proxmox
Ripe